ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ହିଡିଶିଙ୍ଗ -(ମିନି ), ଗ୍ରା.ପ – ବଲଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ହିଡିଶିଙ୍ଗ -(ମିନି ), ଗ୍ରା.ପ – ବଲଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ହିଡିଶିଙ୍ଗ -(ମିନି ), ଗ୍ରା.ପ – ବଲଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ହିଡିଶିଙ୍ଗ -(ମିନି ), ଗ୍ରା.ପ – ବଲଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

01/09/2020 09/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (776 KB)