ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ -3, ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ-କମ- କପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |

ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ -3, ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ-କମ- କପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ -3, ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ-କମ- କପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |

ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ -3, ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ-କମ- କପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |

16/04/2022 16/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (157 KB) Junior Clerk (311 KB) Junior Typist (157 KB)