ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଡେସ୍କ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରେଟ,ଅନୁଗୋଳ |

ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଡେସ୍କ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରେଟ,ଅନୁଗୋଳ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଡେସ୍କ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରେଟ,ଅନୁଗୋଳ |

ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଡେସ୍କ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରେଟ,ଅନୁଗୋଳ |

13/12/2021 22/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (437 KB)