ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅନୁଗୋଳ (MVU) ପାଇଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସହକାରୀର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅନୁଗୋଳ (MVU) ପାଇଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସହକାରୀର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅନୁଗୋଳ (MVU) ପାଇଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସହକାରୀର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅନୁଗୋଳ (MVU) ପାଇଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସହକାରୀର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

14/02/2022 25/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (262 KB)