ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ଜାରି ସଂଖ୍ଯା-୪୨୪/ତା ୨୩.୦୬.୨୦୧୮ ର ଆରଏଫପି ସଂଖ୍ୟା-୩୩୨/ଡିଏମଏଫ/ତା ୧୭.୦୫.୨୦୧୮ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିମନ୍ତେ

ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ଜାରି ସଂଖ୍ଯା-୪୨୪/ତା ୨୩.୦୬.୨୦୧୮ ର ଆରଏଫପି ସଂଖ୍ୟା-୩୩୨/ଡିଏମଏଫ/ତା ୧୭.୦୫.୨୦୧୮ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ଜାରି ସଂଖ୍ଯା-୪୨୪/ତା ୨୩.୦୬.୨୦୧୮ ର ଆରଏଫପି ସଂଖ୍ୟା-୩୩୨/ଡିଏମଏଫ/ତା ୧୭.୦୫.୨୦୧୮ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିମନ୍ତେ

ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ଜାରି ସଂଖ୍ଯା-୪୨୪/ତା ୨୩.୦୬.୨୦୧୮ ର ଆରଏଫପି ସଂଖ୍ୟା-୩୩୨/ଡିଏମଏଫ/ତା ୧୭.୦୫.୨୦୧୮ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିମନ୍ତେ

23/06/2018 05/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (178 KB)