ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟର କ୍ୟାଡର ରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ SFS/SFI/SSFI ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |

ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟର କ୍ୟାଡର ରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ SFS/SFI/SSFI ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟର କ୍ୟାଡର ରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ SFS/SFI/SSFI ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |

ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟର କ୍ୟାଡର ରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ SFS/SFI/SSFI ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |

28/04/2021 26/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)