ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ,ଏ .ଆର.ଟି ସେଣ୍ଟର, ଡି.ଏଚ.ଏଚ , ଅନୁଗୋଳ ।

ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ,ଏ .ଆର.ଟି ସେଣ୍ଟର, ଡି.ଏଚ.ଏଚ , ଅନୁଗୋଳ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ,ଏ .ଆର.ଟି ସେଣ୍ଟର, ଡି.ଏଚ.ଏଚ , ଅନୁଗୋଳ ।

ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ,ଏ .ଆର.ଟି ସେଣ୍ଟର, ଡି.ଏଚ.ଏଚ , ଅନୁଗୋଳ ।

24/02/2021 24/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)