ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତିର ସର୍ଭେ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ଆଇଟମ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର |

ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତିର ସର୍ଭେ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ଆଇଟମ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତିର ସର୍ଭେ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ଆଇଟମ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର |

ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତିର ସର୍ଭେ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ଆଇଟମ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର |

06/04/2021 08/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (287 KB)