ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦିନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସହୀନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ଦିନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସହୀନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଦିନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସହୀନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ଦିନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସହୀନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

15/10/2019 30/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (10 MB)