ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡିଏମ୍ଏଫ୍ , ନିର୍ମଲ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାନପୱାର୍ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ଡିଏମ୍ଏଫ୍ , ନିର୍ମଲ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାନପୱାର୍ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଡିଏମ୍ଏଫ୍ , ନିର୍ମଲ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାନପୱାର୍ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ଡିଏମ୍ଏଫ୍ , ନିର୍ମଲ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାନପୱାର୍ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

29/07/2021 18/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)