ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ  ପ୍ରିକ୍ବାଲିଫିକେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ  |

ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ  ପ୍ରିକ୍ବାଲିଫିକେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ  |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ  ପ୍ରିକ୍ବାଲିଫିକେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ  |

ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ  ପ୍ରିକ୍ବାଲିଫିକେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ  |

23/06/2021 05/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (445 KB)