ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏନ.ଜି.ଓ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ |

ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏନ.ଜି.ଓ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏନ.ଜି.ଓ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ |

ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏନ.ଜି.ଓ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ |

06/07/2021 07/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (626 KB)