ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା: ୧୯୨୭ ତା: ୦୬/୦୫/୨୦୨୨,ରାଜ୍ୟ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଫସଲ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୃଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ,ସିଡ଼ିଭିଓ ଅନୁଗୋଳ

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା: ୧୯୨୭ ତା: ୦୬/୦୫/୨୦୨୨,ରାଜ୍ୟ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଫସଲ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୃଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ,ସିଡ଼ିଭିଓ ଅନୁଗୋଳ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା: ୧୯୨୭ ତା: ୦୬/୦୫/୨୦୨୨,ରାଜ୍ୟ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଫସଲ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୃଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ,ସିଡ଼ିଭିଓ ଅନୁଗୋଳ

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା: ୧୯୨୭ ତା: ୦୬/୦୫/୨୦୨୨,ରାଜ୍ୟ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଫସଲ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୃଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ,ସିଡ଼ିଭିଓ ଅନୁଗୋଳ

06/05/2022 25/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (416 KB)