ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ -୪ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା (ଅର୍ଡର ନଂ: ୨୦ ତା: ୧୮/୦୪/୨୦୨୨)

ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ -୪ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା (ଅର୍ଡର ନଂ: ୨୦ ତା: ୧୮/୦୪/୨୦୨୨)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ -୪ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା (ଅର୍ଡର ନଂ: ୨୦ ତା: ୧୮/୦୪/୨୦୨୨)

ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ -୪ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା (ଅର୍ଡର ନଂ: ୨୦ ତା: ୧୮/୦୪/୨୦୨୨)

21/04/2022 02/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)