ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗାଡି ଭଡାରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗାଡି ଭଡାରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗାଡି ଭଡାରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗାଡି ଭଡାରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ

19/06/2019 09/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (946 KB)