ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କରୋନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଚରଣ (ପୋଷ୍ଟର) ଉପରେ  ଆଇଈସି ସାମଗ୍ରୀର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର |

କରୋନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଚରଣ (ପୋଷ୍ଟର) ଉପରେ  ଆଇଈସି ସାମଗ୍ରୀର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
କରୋନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଚରଣ (ପୋଷ୍ଟର) ଉପରେ  ଆଇଈସି ସାମଗ୍ରୀର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର |

କରୋନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଚରଣ (ପୋଷ୍ଟର) ଉପରେ  ଆଇଈସି ସାମଗ୍ରୀର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର |

27/04/2021 10/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)