ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଲୟ ଶାନ୍ତିରୀ, ବଅଁରପାଳ ପାଇଁ TGT ହିନ୍ଦୀ TGT ଗଣିତ TGT ସଂସ୍କୃତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ୱାକ-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଲୟ ଶାନ୍ତିରୀ, ବଅଁରପାଳ ପାଇଁ TGT ହିନ୍ଦୀ TGT ଗଣିତ TGT ସଂସ୍କୃତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ୱାକ-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଲୟ ଶାନ୍ତିରୀ, ବଅଁରପାଳ ପାଇଁ TGT ହିନ୍ଦୀ TGT ଗଣିତ TGT ସଂସ୍କୃତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ୱାକ-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଲୟ ଶାନ୍ତିରୀ, ବଅଁରପାଳ ପାଇଁ TGT ହିନ୍ଦୀ TGT ଗଣିତ TGT ସଂସ୍କୃତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ୱାକ-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ

05/06/2023 13/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)