ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆହାର କେଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକର ସମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆହାର କେଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକର ସମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆହାର କେଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକର ସମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆହାର କେଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକର ସମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

02/07/2019 15/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (854 KB)