ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏପିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ |

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏପିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏପିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ |

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏପିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ |

07/07/2021 07/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)