ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା (ପୌର ନିର୍ବାଚନ – ୨୦୨୨)

ଅନୁଗୋଳ ପୌରପାଳିକା
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ / ଡାଉନଲୋଡ
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧ word1-Booth1 Word1-Booth2 Word1-Booth3
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨ Word2-Booth4 Word2-Booth5
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୩ Word3-Booth6
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୪ Word4-Booth7 Word4-Booth8
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୫ Word5-Booth9
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୬ Word6-Booth10
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୭ Word7-Booth11
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୮ Word8-Booth12 Word8-Booth13
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୯ Word9-Booth14
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୦ Word10-Booth15 Word10-Booth16
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୧ Word11-Booth17 Word11-Booth18
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୨ Word12-Booth19 Word12-Booth20 Word12-Booth21
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୩ Word13-Booth22
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୪ Word14-Booth23
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୫ Word15-Booth24 Word15-Booth25 Word15-Booth26
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୬ Word16-Booth27 Word16-Booth28
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୭ Word17-Booth29 Word17-Booth30
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୮ Word18-Booth31 Word18-Booth32
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୯ Word19-Booth33 Word19-Booth34
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୦ Word20-Booth35
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୧ Word21-Booth36 Word21-Booth37
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୨ Word22-Booth38
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୩ Word23-Booth39 Word23-Booth40

 

ତାଳଚେର ପୌରପାଳିକା
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ / ଡାଉନଲୋଡ
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧ Ward No – 1 Booth -1 Ward No – 1 Booth -2
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨ Ward No – 2 Booth -3
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୩ Ward No – 3 Booth -4 Ward No – 3 Booth -5
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୪ Ward No – 4 Booth -6
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୫ Ward No – 5 Booth -7
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୬ Ward No – 6 Booth -8
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୭ Ward No – 7 Booth -9
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୮ Ward No – 8 Booth -10
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୯ Ward No – 9 Booth -11 Ward No – 9 Booth -12
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୦ Ward No – 10 Booth -13
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୧ Ward No – 11 Booth -14 Ward No – 11 Booth -15
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୨ Ward No – 12 Booth -16 Ward No – 12 Booth -17
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୩ Ward No – 13 Booth -18 Ward No – 13 Booth -19
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୪ Ward No – 14 Booth -20
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୫ Ward No – 15 Booth -21
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୬ Ward No – 16 Booth -22
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୭ Ward No – 17 Booth -23 Ward No – 17 Booth -24
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୮ Ward No – 18 Booth -25 Ward No – 18 Booth -26
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୯ Ward No – 19 Booth -27 Ward No – 19 Booth -28
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୦ Ward No – 20 Booth -29 Ward No – 20 Booth -30
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୧ Ward No – 21 Booth -31 Ward No – 21 Booth -32

 

ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ / ଡାଉନଲୋଡ
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧ Ward No – 1 Booth -1 Ward No – 1 Booth -2
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨ Ward No – 2 Booth -3
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୩ Ward No – 3 Booth -4
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୪ Ward No – 4 Booth -5
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୫ Ward No – 5 Booth -6
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୬ Ward No – 6 Booth -7
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୭ Ward No – 7 Booth -8
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୮ Ward No – 8 Booth -9
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୯ Ward No – 9 Booth -10
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୦ Ward No – 10 Booth -11
ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୧ Ward No – 11 Booth -12